diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Zpráva o konání XIII. Sympozia Jána Maliarika

Zpráva o konání XIII. Sympozia Jána Maliarika
zvětšit

Druhou listopadovou neděli roku 2009, právě na den narozenin Mistra Jána Maliarika se uskutečnilo další v řadě tradičních sympozií o Jeho díle a odkazu. Zakladatelem této tradice byl dlouholetý propagátor mistrova díla, Jeho nejbližší žák a zároveň zakladatel Společnosti Jána Malarika Ing. Otmar Doležal, na jehož roční výročí úmrtí bylo také vzpomenuto. Společnost Jána Maliarika (SJM) byla spolu s Evangelickým a.v. církevním sborem Veľké Leváre hlavním organizátorem. Pan farář Radoslav Danko a všichni členové se mj. s úctyhodnou dokonalostí postarali o připravení veškerého zázemí. V roce 140. výročí narození Jána Maliarika jsme tak byli svědky důstojného pokračování v 70. letech zrozené tradice.

Vše začalo v 10.15 slavnostní bohoslužbou v evangelickém a.v. chrámu, kterou celebroval pan farář Radoslav Danko, a v jejímž rámci vystoupil i Kruh žáků a přátel Jána Maliarika z Veselí nad Moravou. Jejich pásmo bylo sestaveno z Mistrových myšlenek, modliteb i písní, obohacené o vlastní autorskou píseň interpretů. Pozdravit zúčastněné přišli také zástupci evangelického sboru z Myjavy, paní farářka Monika Černeková a pan Juraj Maliarik.

Po službách Božích se účastníci odebrali na starý evangelický hřbitov, kde byla u hrobu Jána Malarika a Jeho maminky tichá modlitební vzpomínka na Něj, ale i na Jeho nejvýznamnější žáky: Otmara Maliarika a Ing. Otmara Doležala, jejichž pamětní deska je zde také umístněna.

Společný přípitek a oběd v restauraci U Martušky přispěl k pospolitosti celého společenství. Takto i tělesně občerstveni mohli všichni dále pokračovat v odpoledním, programu.

Hlavním bodem další části sympozia byla ve 14 hod. odborná konference na téma „Dílo Jána Malarika v XXI.století“. Odehrála se v sále Zš Veľké Leváre. Umně připravené zázemí pojalo na 90 účastníků. V úvodu vystoupili žáci této školy s vlastním projektem z cyklu „Krajina za školou“, který didakticky pojednával o životě Jána Malarika a Jeho působení v této malebné obci. Součástí projektu byly také vzpomínky na Jána Maliarika od paní Hózové, která přijala osobní pozvání. Je dnes jednou z posledních pamětníků, kteří se s Jánem Maliarikem osobně setkávali. Moderování samotné konference se ujal pan farář Pavel Gabriš, t.č. redaktor náboženského vysílání SRo. Na programu bylo 7 autorských příspěvků (viz program konference), kdy po každém z nich následovala aktuální diskuze a podnětné předávání názorů. Vše probíhalo v živé, ale přátelské atmosféře s velkým důrazem na praktické uplatnění Maliarikových myšlenek v současném společenském, ale i politickém životě. Debata pak vyústila v panelovou diskuzi s hlavním motivem „XXI. století začalo, kam budou nyní směřovat snahy o zachování a rozvoj duchovního odkazu Jána Maliarika?“. Jak motto slibovalo, došlo na několik konkrétních návrhů na zintenzivnění spolupráce mezi všemi následovníky. Zdůraznit bychom chtěli aktuální projekt Památníku Jána Maliarika, který má pod záštitou Společnosti Jána Maliarika přinést ucelenou kolekci Mistrových rukopisů i Jeho osobních věcí, které ještě dnes roztroušeně kolují mezi Jeho následovníky. Památník by měl být trvale umístněn ve Veľkých Levárech, kde ve spolupráci s Evangelickou a.v. církví a obecním úřadem probíhá hledání vhodných prostor. V první fázi budou všechny materiály shromážděny v sídle SJM v Brně.

Tečkou za celým dnem se od 17 hod. stal koncert duchovní a meditační hudby, na který se zúčastnění navrátili tam, kde ráno vše začalo, tedy do evangelického a.v. chrámu. Hudebně naplnili jeho prostory muzikanti ze skupiny Icone, kteří přednesli duchovně inspirovanou hudbu a některé z písní Jána Maliarika. S básněmi z jeho tvorby pak vystoupil mladý recitátor Marek škrabák a duchovním slovem vše provázel pan farář Radoslav Danko.

XIII Sympozium Jána Maliarika bylo po téměř dvou desetiletích důstojným následovníkem v 70. letech započaté tradice. Bylo obnovením systematické veřejné prezentace Mistrových myšlenek, kdy za účasti těch, kdož se Jeho dílu usilovně věnují dochází k předávání poznatků, diskuzím a vzájemnému duchovnímu obohacení. I toto sympozium bylo důkazem, že Mistrovy ideály jsou stále živy a že má hluboký a do daleké budoucnosti sahající smysl se jimi zabývat. O to více vše bylo umocněno, že účast byla tak hojná. Srdečně všem přítomným děkujeme.

Poděkování za spolupráci při konání XIII. Sympozia Jána Maliarika patří pak především panu faráři Radoslavu Dankovi, ženám a všem farníkům z Evangelického a.v. církevního sboru Veľké Leváre, paní učitelce Ingrid Stískalové, panu učiteli Milanu Hrubošovi, jakož i panu řediteli Martinu Potočňákovi a žákům Zš Veľké Leváre, Obecnímu úřadu Veľké Leváre, Kruhu žáků a přátel Jána Maliarika z Veselí nad. Moravou, portálu NIM.a32.sk partneru při propagaci a v neposlední řadě i personálu restaurace „U Martušky“.
Roman Veverka
jednatel

Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.